Algemene voorwaarden achtergrond

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN: Horeca Interieur Projecten bvba, afgekort HIP bvba

 1. Door het feit van bij ons te bestellen of door aan ons een opdracht toe te wijzen, verklaart de klant zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden, die door hem worden geacht gekend en aanvaard te zijn. Alle afwijkingen van deze voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen.
 2. HIP bvba of zijn aangestelde zal bij het volbrengen van haar toevertrouwde opdrachten de volstrekte beroepsdiscretie bewaren.
 3. Wordt door HIP bvbain de uitvoering van dit contract schade veroorzaakt, dan wordt de aansprakelijkheid van HIP bvbavoor die schade beperkt tot maximum 620 euro. De schade wordt in dat geval vergoed tot beloop van de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. Komt de verzekeringsmaatschappij geheel of gedeeltelijk niet tussen, dan kan de vergoeding door HIP bvbazelf te dragen nooit 620 euro overschrijden.
 4. Alle offertes vervallen indien deze niet door de klant binnen de dertig dagen aanvaard worden.
 5. Aanvaarding van de offerte kan geschieden door een tegengetekend exemplaar terug te bezorgen aan HIP bvba, of door het betalen van het voorschot vermeld in de offerte.
 6. Een bestelling kan slechts worden geannuleerd mits akkoord van de verkoper. In ieder geval zal de koper naast een schadevergoeding van 20% van de bestelling met een minimum van 125 euro moeten instaan voor alle kosten die reeds gemaakt zijn geweest in het kader van deze bestelling.
 7. Eigendomsvoorbehoud 

Geleverde goederen blijven eigendom van HIP bvbatot op de dag der volledige betaling, zelfs indien de goederen zijn verwerkt.

 • Geen terugname

Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Dit geldt voor alle producten zonder onderscheid of het standaardproducten betreft of maatwerk.

 • Bij levering en/of plaatsing van goederen gaat het risico onmiddellijk over op de klant. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet – conformiteit is de opdrachtgever ertoe gehouden de goederen te weigeren en/of slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden.

Bij gebrek daarvan wordt de opdrachtgever geacht de geleverde goederen en/of diensten te hebben aanvaard in de staat waarin deze aan de opdrachtgever werden geleverd.

 1. Leveringsdata (of eendere andere datum voor het uitvoeren van werken) worden altijd bij benadering opgegeven. Het niet eerbiedigen ervan kan geen aanleiding geven tot het verbreken van het contract noch tot enige eis tot schadevergoeding vanwege de koper.
 2. Voor een goede controle van de ter plaatse verrichte werkzaamheden kan HIP bvbaof haar aangestelde na elke vacatie aan de klant vragen dag en uur van de prestatie op haar werkblad af te tekenen.
 3. Alle facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum en op de maatschappelijke zetel.
 4. HIP bvbais gerechtigd de lopende opdrachten op te schorten of als vervallen te beschouwen bij het niet nakomen van deze betalingsvoorwaarden (zie rubriek betalingscondities offerte). Op dit moment vervalt de uitvoeringstermijn zonder dat HIP bvbakan worden aansprakelijk gesteld, zelfs in geval van een bindende (op)leveringstermijn.
 5. Facturen waarvoor wij geen schriftelijk – aangetekend, gemotiveerd en geldig protest ontvangen binnen de 14 dagen zullen onherroepelijk als aanvaard worden beschouwd.
 6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet zoals bepaald in de wet van 02.08.2002 ter bestrijding van de achterstand bij handelstransacties.  Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 10 % met een minimum van 75,00 € ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten en dit onverminderd de gerechtskosten en bovenop de verwijlintresten.
 7. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelf niet vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.
 8. Einde van de overeenkomst

De overeenkomst neemt van rechtswege een einde bij vereffening, faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.

 1. Op alle contracten aangegaan door HIP bvba. is enkel het Belgisch recht van toepassing.  Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken te Dendermonde respectievelijk de Vrederechter van het Eerste Kanton te Aalst bevoegd.  Bij een wijziging vande maatschappelijke zetel zullen enkel de Rechtbanken bevoegd zijn van deze maatschappelijke zetel onverminderd het recht te dagvaarden voor de Rechtbank van de woonplaats van de verweerder.

op zoek naar een interieur naar jouw wensen?

Neem contact met ons op!